2021/12/01
۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر
خنده
  • خنده را به عنوان ابزار ورزشی استفاده کنید

    خنده را به عنوان ابزار ورزشی استفاده کنید

    انسان به طور طبیعی و فطری درهنگامی که خدمتی برای دیگران می کند احساس شادی می کند. زمانی که توانسته بر معضلات و مشکلات چیره شود و بر هدف خود برسد، احساس شادی می کند.