2021/12/01
۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۰ آذر
شادی
  • به بچه ها شاد بودن را بیاموزیم

    به بچه ها شاد بودن را بیاموزیم

    در زمانی که با بچه در خانه هستیم شاد باشیم و خارج از اضطرابی که ممکن است در بیرون از خانه به والدین وارد شده است هنگام حضور در منزل خوشحال باشیم و تا جایی که امکان دارد روحیه شاد در خانه حفظ شود.
  • خنده را به عنوان ابزار ورزشی استفاده کنید

    خنده را به عنوان ابزار ورزشی استفاده کنید

    انسان به طور طبیعی و فطری درهنگامی که خدمتی برای دیگران می کند احساس شادی می کند. زمانی که توانسته بر معضلات و مشکلات چیره شود و بر هدف خود برسد، احساس شادی می کند.