2023/10/02
۱۴۰۲ دوشنبه ۱۰ مهر
بابک کایدان
  • افشاگری نویسنده دل علیه منوچهر هادی

    افشاگری نویسنده دل علیه منوچهر هادی

    انتقادها به سریال دل همچنان ادامه دارد و کار به جایی رسید که نویسنده این سریال مجبور به واکنش شد. او منوچهر هادی را عامل بهم خوردن ریتم سریال معرفی کرد