2021/10/28
۱۴۰۰ پنج شنبه ۶ آبان
مهرداد میناوند درگذشت