2023/02/05
۱۴۰۱ يکشنبه ۱۶ بهمن
مصدایق مزاحمت
  •  جرم مزاحمت تلفنی چیست و چه مجازاتی دارد

    جرم مزاحمت تلفنی چیست و چه مجازاتی دارد

    مزاحمت تلفنی به فعلی گفته می شود که فرد با اشغال تلفن فرد دیگری به عمد برای او مزاحمت ایجاد کرده فحاشی کند، سوت بزند یا خبری آزار دهنده بدهد. برای آگاهی از جرم و مجازات مزاحمت تلفنی این مطلب را بخوانید