2023/02/04
۱۴۰۱ شنبه ۱۵ بهمن
چطور با کرونا مقابله کنیم
  • کاهش مرگ و میر کرونا با مصرف ترشی جات

    کاهش مرگ و میر کرونا با مصرف ترشی جات

    ویروس پاندمی کرونا که چند ماهی است همه دنیا را درگیر کرده دست کم تا یک سال دیگر هم باقی است. در این میان نتایج تحقیقات نشان داده مردمانی که ترشی مصرف می کنند کمتر دچار مرگ و میر براثر کرونا می شوند.