2023/02/04
۱۴۰۱ شنبه ۱۵ بهمن
عطاری
  • از دواخانه تا داروخانه یک قرن راه است

    از دواخانه تا داروخانه یک قرن راه است

    در اواسط دوره قاجار داروسازانی فرنگی به‌عنوان نخستین‌های این حرفه و علم برای اولین بار به ایران وارد شدند و کم‌کم داروخانه‌هایی نیز ایجاد شد. اما هنوز تا شکل‌گیری صنعت داروسازی راه زیادی باقی بود.