2023/02/04
۱۴۰۱ شنبه ۱۵ بهمن
مهاجر
  • کودکان بی هویت حاصل ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی

    کودکان بی هویت حاصل ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی

    مساله اصلی از آنجا شروع می شود که اتباع بیگانه به صورت غیرمجاز به ایران وارد می شوند و برخی از آنان با زنان ایرانی ازدواج می کنند و صاحب فرزندانی می شوند. تعدادی از آنها به کشورهای خود بازمی گردند و همسران ایرانی آنان باکودکان بی سرپرست، فاقد شناسنامه و هرگونه اوراق هویتی تنها می مانند که از آنها با عنوان «کودکان بی هویت» نام برده می شود.