2021/12/07
۱۴۰۰ سه شنبه ۱۶ آذر
سلاح
  • قوانین محکم ایران برای به کارگیری سلاح

    قوانین محکم ایران برای به کارگیری سلاح

    استفاده و نگهداری از سلاح مانند بسیاری از موضوعات دیگر در نظام حقوقی کشورها جایگاه مختلفی دارد، قانونگذار در برخی از کشورها نه تنها استفاده از سلاح را تهدیدی برای امنیت اجتماعی ندانسته بلکه در این خصوص برای شهروندان حق قائل شده است،