2023/06/05
۱۴۰۲ دوشنبه ۱۵ خرداد
کودکان زندانی
  • جرم آموزی به کودکان مادران مجرم با نگهداری در زندان

    جرم آموزی به کودکان مادران مجرم با نگهداری در زندان

    گسترش آسیب‌های اجتماعی در سال های اخیر باعث شده تا آمار زندانیان زن افزایش چشمگیری پیدا کند؛ مسئله ای که با توجه به نقش زنان در جامعه به ویژه در خانواده، پیامدهای منفی اجتماعی بسیاری را به دنبال دارد