2023/06/03
۱۴۰۲ شنبه ۱۳ خرداد
راههای موفقیت در زندگی
  • چه گروهی از مردم نسل ساندویچی هستند

    چه گروهی از مردم نسل ساندویچی هستند

    نسل ساندویچی به نسلی از میان مردم می گویند که مسئولیت های سنگین و زیادی در زندگی دارد و فشار بی امان زندگی آنها را آسیب پذیر می کند بسیاری از افراد شهرنشین هر چند در ظاهر زندگی آسانی دارند اما نسلی ساندویچی هستند