2021/10/23
۱۴۰۰ شنبه ۱ آبان
صحبت های عرفان طهماسبی بعد از اجرای نیمه نهایی