2021/07/31
۱۴۰۰ شنبه ۹ مرداد
کشته شدن مینو به دست روح کامرانی